Resevillkor

ALLMÄNT

Vi som researrangör är noga med att Ni som resenär skall känna trygghet i samband med bokning av resa och tiden fram till själva upplevelsen av densamma. Vi har ett generöst trygghetspaket för våra kunder och om eventuella problem skulle uppstå, så har vi en tes som bygger på vad vi själv skulle uppskattat som kund, dvs transparens och saklighet. Våra resevillkor beskriver vad som gäller kopplat till Er resa och vi har försökt att göra det enkelt att förstå omfattningen från bokning av resa till dess avslut. Enligt lag fordras det att vi som researrangör har ett skydd för våra resenärer, vilket vi har tagit till oss på alla nivåer. Inte minst genom att vara anslutna till Portugal Touristicas (medlemsnummer 8201), vilket innebär att Ni som reser med oss på HIO Golf har extraförsäkringar utöver vad krävs av lagen. 

RESEVILLKOR SOM VI TILLÄMPAR

BOKNING AV RESA

Bokning sker genom att Ni som kund bokar Er resa genom vårt formulär som finns på vår hemsida alternativt att Ni sänder mail till Roland Malmgren

ORDERBEKRÄFTELSE/DELFAKTURA 

Delfaktura, som också är en orderbekräftelse, skickas till kund inom 3 dagar från det att vi erhållit order från Er som kund. Delfakturan är på 3000 sek/resenär och det beloppet dras sedan av från den slutliga fakturan. Delbetalning skall erläggas inom 10 dagar från mottagandet av delfakturan och den slutliga fakturan skall betalas 45 dagar före avresa. Slutfaktura skickas i god tid från oss och har en betalningstid av 10 dagar före avresa. Vid beställning senare än 45 dagar före avresa, så måste resenären erlägga den totala kostnaden för resan inom 10 dagar från att Ni som kund beställt Er resa. Faktura skickas från oss. 

PRIS

Den totala kostnaden för resan anges tydligt på delfakturan/orderbekräftelsen och omfattar kostnader för resan med tillägg såsom skatter och avgifter inräknade. Det innebär att några kostnader inte tillkommer utöver vad vi tidigare nämnt i offert eller pris på vår hemsida. 

BETALNINGSTID 

För alla våra resor har vi en delbetalningsavgift på 3000 sek som erlägges i samband med att vi sänder en delfaktura till Er efter det att vi mottaget Er order. Se även rubrik orderbekräftelse/ delfaktura. Resterande belopp för resan skall betalas 45 dagar före avresan mot slutfaktura som vi skickar i god tid före dess betalning och som har en betalningstid på 10 dagar.

AVBESTÄLLNING 

Våra resenärer äger rätt att avbeställa sin resa och följande villkor gäller: Avbokning kan ske 45 dagar före avresa UTAN ATT NÅGRA KOSTNADER TILLKOMMER. 

Avbeställning ska ske skriftligen via mail till Roland Malmgren. Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresa, normalt accepteras inte återbetalning senare än 45 dagar före avresa, men eventuellt kan det ske efter diskussion med våra leverantörer.  

ÄNDRING AV PRISET

 Någon ändring av priset gentemot resenären förekommer inte. Det är alltid pris enligt delfaktura/orderbekräftelse som är gällande.

ARRANGÖRENS OCH RESENÄRENS RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET VID EXTRAORDINÄRA OCH OUNDVIKLIGA HÄNDELSER

Både arrangören och resenären äger rätt att säga upp avtalet om genomförande av resan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem såsom krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för avbeställning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för avbeställning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

AVRÅDAN FÖR RESA GENOM UD

Researrangören är skyldig att vara transparent gentemot resenären och påvisa de faktiska kostnader som researrangören får i samband med avrådan att resa till resmålet från UD. Researrangören kommer i en sådan situation inte att drivas av vinstintresse, utan saklighet och transparens är då riktlinjer i samband med återbetalning till resenären. 

ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso-och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Eftersom vi har varit bosatta i Algarves under 5 år så har vi skaffat oss ett brett kontaktnät inom samhällsbärande områden och har möjlighet att snabbt finna rätt kontaktvägar. 

TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand med saklighet och omprövning. Vinstberäkning från arrangören kommer då i andra hand. Om vi inte finner en lösning som är gångbarbar för både parter får tvisten lösa genom EU-kommissionens online plattform: http://c.europa.eu/odr.

GDPR

Våra resevillkor är anpassade till GDPR kopplat lagstadgade krav.

Translate »

Denna hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda denna hemsida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Pin It on Pinterest

Share This